Custom Storage Solution: High-Density Sliding Track System